NOVOSTI

U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru Primarijus doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić, vlasnik i osnivač Poliklinike Ginako, je zatražila da inspekcija Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo-sektora za sanitarni nadzor i javno zdavlje, izvrši vanredni inspekcijski nadzor u Poliklinici Ginako nad primenom zakona, drugih propisa i opštih akata i nad sprovođenjem propisanih mera u oblastima koje podležu sanitarnom nadzoru.

Nadzor je, dana 18.aprila 2018. godine, obavio načelnik Sektora za sanitarni nadzor i javno zdravlje, odeljenja u Sremskoj Mitrovici, inspektor Miloš Lukić. U toku samog nadzora je korišćena kontrola lista q_10.29 – zdravstvena ustanova, na osnovu koje je utvrđeno da Poliklinka Ginako ima 158 bodova od mogućih 164 boda (obzirom da u svom radu ne podleže svim stavkama iz kontrolne liste, poput aktivne imunizacije i sl.), što ovu medicinsku ustanovu svrstava u subjekte koji ispunjavaju sve propisane uslove koje podležu sanitarnom nadzoru.

Osnivač i svi zaposleni u Poliklinici Ginako su veoma ponosni na izveštaj pokrajinske sanitarne inspekcije, pre svega što ovakav izveštaj predstavlja garant kvalitetnog stručnog i profesionalnog rada, na dobrobit pacijenata ove ustanove.

Poliklinika GINAKO je rešenjem zdravstvenog inspektora Ministarstva zdravlja Repubilke Srbije proširila svoju delatnost.

U Poliklinici Ginako možete obaviti sve preglede iz oblasti:

 • - ginekologije i akušerstva,
 • - interne medicine (kardiologija, reumatologija, endokrinologija, gastroeneterologija, imunologija, nefrologija, urologija...)
 • - dečije hirurgije i
 • - kompletne ultrazvučnu dijagnostiku (klasični i kolor dopler UZ pregledi)

U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru Primarijus doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić, vlasnik i osnivač Poliklinike Ginako, je zatražila da zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja Republike Srbije, izvrši nadzor u Poliklinici Ginako u smislu službeno-savetodavne posete. Nadzor su dana 29.03.2017. godine, obavile dve inspektorke republičkog Ministarstva. Konstatovano je da Poliklinika ispunjava sve Zakonom propisane uslove u pogledu kadrova, prostora i opreme. Analizom Kontrolne liste Ministarstva Zdravlja RS utvrđeno je da Poliklinka Ginako ima 138 od mogućih 142 boda (obzirom da u svom radu ne koristi tradicionalnu medicinu poput akupunkture ili homeopatije), što ovu medicinsku ustanovu svrstava u subjekte koji ispunjavaju sve Zakonom propisane uslove za obavljanje svoje delatnosti. Osnivač i svi zaposleni u Poliklinici Ginako su veoma ponosni na izveštaj Republičke zdravstvene inspekcije pre svega što ovakav izveštaj predstavlja garant kvalitetnog stručnog i profesionalnog rada, na dobrobit pacijenata ove ustanove.


U pružanju zdravstvenih usluga pacijentima u Poliklinici Ginako u ginekološkoj, kardiološkoj, gastroenterološkoj, endokrinološkoj i ordinaciji za ultrazvučne preglede, svi lekari poštuju načela Hipokratove zakletve:

Moderna verzija zakletve koja je usvojena 1946. u Ženevi:

 • - U času kada stupam među članove lekarske profesije svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti.
 • - Prema svojim učiteljima sačuvaću dužnu zahvalnost i poštovanje.
 • - Svoj poziv ću obavljati savesno i dostojanstveno.
 • - Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika.
 • - Poštovaću tajne onoga ko mi se poveri.
 • - Održavaću svim svojim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja.
 • - Moje kolege će biti braća.
 • - U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vera, nacionalnost, rasa, politička ili klasna pripadnost.
 • - Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka.
 • - I pod pretnjom neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja, suprotna zakonima humanosti.
 • - Ovo obećavam svečano, slobodno pozivajući se na svoju čast.

Hipokrat
rođen: 460.p.n.e. Kos, Grčka
Preminuo: 370.p.n.e. Kos, Grčka
Zanimanje: lekar