Ponedeljak - Petak 08:30-14:00 i 17:00-19:00022 472 383TC Atrijum, Glavna 176, 22400, Ruma


Medicinske sestre

Nikolina Dragomirović

Medicinska sestra


CURRICULUM VITAE

Nikolina-Nina Dragomirović, rođ. Milekšić, je rumljanka rođena 1991. u Sremskoj Mitrovici, gde je i završila srednju medicinsku školu „Draginja Nikšić“, smer medicinska sestra – tehničar.

Pripravnički staž je završila 2011.godine u Domu zdravlja u Rumi, gde je stekla iskustvo u radu na dečijem odelenju, opštoj praksi i intervencijama, ultrazvučnoj i rendgen dijagnostici.

Od aprila 2011. godine do marta 2016. godine je radila u Ginekološkoj ordinaciji „Dr Bastoni“, gde je stekla znanje i iskustvo iz ginekologije i akušerstva. Od marta 2016. godine postaje član stučnog tima Poliklinike Ginako na mestu medicinske sestre sa stalnim zaposlenjem. U Poliklinici sestra Nina, učestvuje u pripremi pacijenata za preglede, u izvođenju dijagnostičkih postupaka, zajedno sa lekarima ili pak samostalno sprovodi neke medicinske postupke, rešava zdravstvene probleme iz delokruga medicinske sestre. Ovo radno mesto zahteva stručnost, humanost ali i brzo i pravilno reagovanje u komunikaciji sa pacijentima, što sestra Nina i poseduje.

Član je Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine- Podružnica Ruma i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije- ogranak Vojvodina.

Od 2016. godine aktivno učestvuje na predavanjima i seminarima iz različitih medicinskih oblasti vezanih za svoje stručno usavršavanje. Pohađala je mnogobrojne programe kontinuirane medicinske edukacije od kojih su najznačajniji:

„Složen proces komunikacije sa ciljem prenošenja informacija“,

„Profesionalna izloženost zaposlenih u zdravstvu virusa hepatitisa B i mogućnost prevencije“,

„Seminar o šečernoj bolesti“,

„Princip palijatilnog zbrinjavanja“,

„Promociji zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“

NEW-logo-Ginako-5

Već 19 godina je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Copyright by Poliklinika Ginako 2019. All rights reserved. Made by CNT