PONEDELJAK – PETAK 08:30-14:00 I 17:00-19:00022 472 383TC ATRIJUM, GLAVNA 176, 22400, RUMA


Ginekološko-akušerska ordinacija

Jadranka Ravić

Jadranka Ravic


CURRICULUM VITAE

IME I PREZIME:Jadranka Ravić 

DATUM ROĐENjA 01.04.1957.godine

MESTO ROĐENjA Ruma

 

OBRAZOVANjE

1976. Završena gimnazija u Novom Sadu, «Svetozar Marković» (u gimnaziji učešće u pokretu “Nauka Mladim” i dobitnik Diplome “Miahailo Petrović Alas”)
1983. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad (Predsednik studentske sekcije za naučno-istraživački rad i učesnik na tri Kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije sa svojim studentski stručnim radovima)
1990. Magistarska teza na predmetu patološka anatomija «Prognostički značaj morfoloških osobina karcinoma bubrega», Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad
1994. Položen specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad
2004. Naziv «Primarijus», Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

2004, januar Članska karta i broj licence Lekarske komore Vojvodine 00059
2006. Doktorska disertacija iz ginekološke onkologije: «Značaj oportunog sistematskog ginekološkog pregleda u ranoj detekciji i prevenciji premalignih i malignih promena grlića materice», Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad (odobrenje dve katedre, katedra za ginekologiju i akušerstvo i katedra za onkologiju)
2009. Licenca Lekarske Komore Srbije, broj 200059

RADNI STAŽ

1983-2001. Dom zdravlja «Ruma», u Rumi; šef službe Hitne medicinske pomoći od 1985-1990.godine
2001-2006. Specijalistička ordinacija «GINAKO», Ruma, u Rumi – vlasnik i osnivač
2006- Poliklinika «GINAKO», Ruma, u Rumi – vlasnik i osnivač

NAJNOVIJA USAVRŠAVANJA

2019. Citološka sekcija Srpskog lekarskog društva, Simpozijum “Prevencija karcinoma grlića materice i donjeg genitalnog trakta – novine u dijagnostici i lečenju”, Šid

2019. Udruženje Ginekologa Onkologa Srbije, 7. Simpozijum Ginekološke onkologije, “Ginekološka onkologija za primarni, sekundarni i tercijerni nivo zdravstvene zaštite”, Novi Sad

2018. Evropska federacija za kolposkopiju i patologiju donjeg genitalnog trakta i Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju donjeg genitalnog trakta Srbije, regionalni seminar “Napredna kolposkopija”, Beograd

2018. Multidisciplinarno Udruženje za menopauzu i involutivni hipoandrogenizam Srbije, Naučni Simpozijum MUMIA 2018 ” Savremen pristup otkrivanju endokrinoloških poremećaja u srednjem životnom dobu i prevencija bolesti”, Beograd

2018. Citološka sekcija SLD, Simpozijum “Citodijagnostika i kurativni tretman bolesti donjeg reproduktivnog sistema kod žena”, Zaječar

2018. Medicinski Fakultet Novi Sad, Kurs “Bethesda klasifikacija cervikalne citologije”, Novi Sad

2018. Sekcija za istoriju medicine SLD, stručni sastanak, “Istoričari sprpske medicine”, Ruma

2017. Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju donjeg genitalnog trakta Srbije, Kurs, “Primenjena kolposkopija”, Beograd

2016. Evropska federacija za kolposkopiju i patologiju donjeg genitalnog trakta i Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju donjeg genitalnog trakta Srbije, Kurs, “Bazična kolposkopija”, Beograd

2016. Citološka sekcija SLD, Simpozijum “Prevencija i tretman premalignih i malignih promena grlića materice i donjeg genitalnog trakta”, Zaječar

2016. Udruženje za fetalnu medicinu, Velika Britanija, Kontinuirana medicinska edukacija, “Ultrazvučni pregled fetusa u prvom trimestru od 11-13 nedelje”, online KME

2016. Udruženje za fetalnu medicinu, Velika Britanija, Kontinuirana medicinska edukacija, “Ultrazvučno praćenje i procena grlića materice kod trudnica”, online KME

USAVRŠAVANjE

1992-1993 Klinička obuka iz citologije, GAK «Narodni front», Beograd
1992-1993. Klinička obuka iz kolposkopije, GAK «Narodni front», Beograd
1997. 7. Internacionalni Kongres onkologa, Pariz
1998. 4. Jugoslovensko-Ruska konferencija fiziologa «Teorija funkcionalnih sistema», Palić (Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad)
1999. Jugoslovenska škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopije, položen završni ispit, Beograd
2001. 14. Internacionalni Kongres citologije, Amsterdam
2002. 15. Jugoslovenski Simpozijum o fertilitetu i sterilitetu, Beograd
2003. Sertifikat o položenom prvom semestru Škole ultrazvuka u ginekologiji, perinatologiji i reproduktivnoj medicini (Jugoslovensko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu i Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu)
2003. 29. Evropski Kongres citologije, Prag<br />
2004. Napredni kurs iz kolposkopije, Beograd (Internacionalna federacija za kolposkopiju i cervikalnu patologiju i Jugoslovensko udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju)
2004., 2008. 4. i 5. Međunarodni Kongres Ultrazvuka u ginekologiji, perinatologiji i reproduktivnoj medicini, Beograd (Jugoslovensko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu)
2004., 2008. “Ian Donald” – Interuniverzitetska škola ultrazvuka u medicini, Beograd (Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu)
2004. Kurs iz ginekološke onkologije-aktivno učešće, Beograd (Evropska škola onkologije)
2004. 30. Evropski Kongres citologije, Atina
2005. Sertifikat o položenom drugom semestru Škole ultrazvuka u ginekologiji, perinatologiji i reproduktivnoj medicini (Jugoslovensko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu i Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu)
2005. 31. Evropski Kongres citologije, Pariz
2006. Seminar «Karcinom grlića materice: od dijagnoze do praćenja», Beograd (Evropsko udruženje ginekološke onkologije i Udruženje za ginekološku onkologiju Srbije)
2006. 32. Evropski Kongres citologije, Venecija
2007. 4. Evropski Kongres kolposkopije i cervikalne patologije, Beograd (Evropska feredacija za kolposkopiju i cervikalnu patologiju i Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije)
2007. Bazični kurs fetalne ehokardiografije, Novi Sad (Jugoslovensko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu i Ehokardiografsko udruženje Srbije)
2007., 2008. 51. i 52. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd<br />
2008. Stručni sastanak ginekologa onkologa Srbije i Slovenije, Sremska Kamenica (Udruženje ginekologa onkologa Srbije i Institut za onkologiju Vojvodine)
2008. 9. Međunarodni Kurs škole Perinatalne medicine, Tara (Udruženje za Perinatalnu medicinu Srbije i Crne gore)
2009. Kurs fetalne ehokardiografije «Kako prepoznati bolesno fetalno srce» – položen završni teorijski i praktičan ispit, Novi Sad (Srpsko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu i Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu)
2009. Pre kongresni kurs «3D i 4D Ultrazvuk», Beograd (Jugoistično Evropsko udruženje perinatalne medicine i Udruženje Perinatalne medicine Srbije i Crne gore)
2009. 3.Kongres Jugoistočnih Evropskih Udruženja Perinatalne Medicine, Beograd (Jugoistično Evropsko udruženje perinatalne medicine i Udruženje Perinatalne medicine Srbije i Crne gore)
2009. Stručni sastanak «Šire indikaciono područje primene oralnih kontraceptiva i intrauterinog sistema», Ruma (Bayer HealthCare, Bayer Schering Pharma)
2009. 10. Seminar evropskog udruženja za kontracepciju i reproduktivno zdravlje «Neželjena trudnoća ili prekid trudnoće», Beograd (Evropsko udruženja za kontracepciju i reproduktivno zdravlje)
2010. Sertifikat Fetalne Medicinske Fondacije (FMF), Velika Britanija – “Inkompetencija grlića materice”
2010. Edukativni kurs – “Savremen pristup bračnoj neplodnosti”, Medicinski fakultet Novi Sad
2015. Simpozijum SLD – “Diferencijalna dijagnoza bola u maloj karlici”
2015. Edukativni kurs “Rak grlića materice” – Evropsko udruženje za Ginekološku Onkologiju (ESGO) i Udruženje Ginekologa i Opstetričara Srbije (UGOS)
2016. Sertifikat Fetalne Medicinske Fondacije (FMF), Velika Britanija – “Ultrazvučni pregled fetusa u prvom trimestru”
2016. Bazični i napredni Seminar “Primenjena Kolposkopija”, Udruženje za kolposkopiju i cerviklanu patologiju Srbije (UKCPS) i Evropska federacija za Kolposkopiju
2016. Simpozijum SLD – “Prevencija prenalignih i malignih promena grlića materice i donjeg genitalnog trakta”

OBJAVLjENI AUTORSKI RADOVI

 1. Ravić J. Prognostički značaj morfoloških osobina karcinoma bubrega, Magistarski rad, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad, 1990.
  2. Ravić J, Nedić B, Bastoni K, Lončar S, Ćuk D. Rad savetovališta za rano otkrivanje karcinoma grlića materice Dispanzera za žene Doma zdravlja «Ruma» u Rumi. 1. Simpozijum Domova zdravlja SRJ sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Novi Sad 1995;63-4.
  3. Ravić J, Tešić M, Nedić B, Lončar S. Rezultati skrininga pacijentkinja Savetovališta za rano otkrivanje karcinoma grlića materice Dispanzera za žene Doma zdravlja «Ruma» u Rumi (1992-1994). 40. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd 1996;279-84
  4. Ravić J, Tešić M, Nedić B, Lončar S. The opportune detection of cervical cancer in community health service. Archive of Oncology1997;5:57-9.
  5. Ravić J, Tešić M, Nedić B, Lončar S. Dijagnostički i terapijski pristup L-SIL promenama grlića materice. 2. Kongres Domova zdravlja Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Bar 1997;AT6.U-89.
  6. Ravić J, Tešić M, Vejnović RT. Detection of high gradesquamous intracervical lesions (H-SIL) of the uterine cervix inhealth centre. Archive of Oncology 1998;6:105-7.
  7. Ravić J, Tešić M, Kovačević V, Teofilski Lj, Vojnović Đ. Informisanost adolescenata Rume o seksualno prenosivim bolestima. 2. Kongres Pedijatara Jugoslavije Novi Sad 1998;A:133.
  8. Ravić J, Tešić M, Novaković P. The frequency of pathological cervical lesions in teenagers. XII World Congress of Pediatric andAdolescent Gynecology, Helsinki, Finland, 1998;A:M6.13.
  9. Ravić J, Tešić M, Novaković P. The frequency of pathological cervical lesions in teenagers. XII World Congress of Pediatric andAdolescent Gynecology, Helsinki, Finland, 1998;A:M6.13.
  10. Ravić J, Tešić M, Kovačević V, Teofilski Lj, Vojnović Đ. Sexuallity of teenagers. IV International Congress of AdolescentGynecology, Reproduction and Menopause, Athens, Greece, 1998;A:345.
  11. Ravić J, Tešić M. HPV infection of the cervix in teenagers and young women. IV International Congress of Adolescent Gynecology, Reproduction and Menopause, Athens, Greece, 1998;A:348.
  12. Ravić J, Tešić M. Low Grade Squamous Intraepithelial Lesions of the uterine cevix associated with human papillomavirus infection. Archive of Oncology 1999;7:167-70.
  13. Ravić J, Tešić M. Stanimirović B. The opportune screening of pathological cervical lesions in adolescents. Archive of Oncology 1999;7:67-9.
  14. Ravić J, Nedić B, Lončar S. Breast cancer in community health service. Annals of the Academy of Studenica 2/1999;A:7.
  15. Ravić J, Tešić M. Low Grade Squamous Intraepithelial Lesions of the uterine cevix associated with human papillomavirus infection. 10th World Congress of Cervical Pathology and Colposcopy. Buenos Aires, Argentina,1999;A:213
  16. Ravić J, Terzić B, Milošević J. Opportune cytological screening. 14th International Congress of Cytology, Amsterdam, The Netherlands, 2001;A: 285
  17. Ravić J, Tešić M. Colposopical picture of squamous intraepithelial lesions. 2nd Europian Congress for Colposcopy and cervical Pathology. Rhodos, Greece, 2001; A:150
  18. Ravić J. The organized cervical cancer screening in health centre in Serbia: a new access. Antwerpen, Belgium, 2002; A:
  19. Ravić J, Tešić M. Squamous intraepithelial lesions. Archive of Oncology 2001;9 (3)165-70
  20. Ravić J, Petaković S, Mitrović M. Rezultati oportunih sistematskih ginekoloških pregleda u Domu Ñ•dravlja «Ruma» u otkrivanju cervikalnih intraepitelijalnih neoplazija u periodu 1993-2000. godine. 46. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd 2002:355-361.
  21. Ravić J. Značaj oportunog sistematskog ginekološkog pregleda u ranoj detekciji i prevenciji premalignih i malignih promena grlića materice, Doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad, 2006.

UŽE OBLASTI MEDICINSKOG RADA-ISTRAŽIVANjA

Ginekološka onkologija, prevencija i detekcija premalignih i ranih malignih promena na grliću materice; preventivni ultrazvučni pregledi dojke u cilju rane dijagnostike na malignitet suspektnih promena; ultrazvučna ginekološka dijagnostika; aktivan nadzor normalne i patološke trudnoće, ultrazvučna dijagnostika fetalnih anomalija, fetalni ehokardiogram; psihofizička priprema trudnica za porođaj

OSTALE AKTIVNOSTI

Članstvo u domaćim/stranim profesionalnim i drugim udruženjima
1983.- Član Podružnice lekara Doma zdravlja «Ruma»
1985-1988. Predsednik Podružnice lekara Doma zdravlja «Ruma»
1994.- Član Ginekološke sekcije DLV i član njenog Predsedništva u dva mandata
1994.- Član Ginekološke sekcije DLS
1992.- Član Sekcije za citologiju i citodijagnostiku SLD i član njenog Predsedništva u dva mandata
1994.- Član Sekcije za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije
1994-1998. Član Komisije za dobrovoljno davanje krvi Crvenog krsta Opštine Ruma
1995-1999. Predsednik Podružnice lekara Doma zdravlja «Ruma»
1995-1999. Član Komisije za propagandnu i izdavačku delatnost Društva za borbu protiv raka Opštine Ruma
1998-1999. Član Komisije DLV SLD za dodelu godišnjih nagrada
2003.- Član Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije
2004.- Član Evropskog udruženja ginekološke onkologije
2005.- Predsednik UO Ansambla Narodnih Igara i Pesama «Branko Radičević», Ruma
2005.- Član Lekarske Komore Vojvodine, broj licence 00059
2007.- Član Evropskog udruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologiju
2007.- Član organizacionog odbora 4. Evropskog Kongresa za kolposkopiju i cervikalnu patologiju, održanog  u Beogradu septembra, 2007.
2007.- Član Evropske federacije citoloških društava
2007.- Član Lekarske Komore Srbije, broj licence 200059
2008.- Član Upravnog odbora Sekcije za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije
2008.- Član posebnog odbora za medicinsko obrazovanje regionalne LKV i LKS
2009.- Član Komisije za strateški razvoj Opštine Ruma
2010.- Član Komisije za akreditaciju programa KE Zdravstvenog saveta Srbije iz članstva PO za medicinsko obrazovanje LKS
2014.- Predsednik Skupštine Lekarske Komore Srbije

2018.- Potpredsednik Skupštine Lekarske Komore Srbije, Predsednik Nadzornog odbora Regionalne lekarske Komore Vojvodine

PRIZNANjA

 1. Zahvalnica SZR Vojvodine, Podružnica Ruma
  1998. Plaketa SLD DLV, Podružnica Ruma
  1998. Zahvalnica SLD
  1998. Zahvalnica Crvenog krsta Srbije
  2000. Diploma SLD DLV
  2002. Diploma SLD DLV, Podružnica Ruma
  2004. Sertifikat o aktivnom radu u Udruženju za ginekološku onkologiju Srbije koji doprinosi unapređenju zdravlja žene
  2004. Naziv «Primarijus», Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
  2008. Zahvalnica Ginekološko-akušerske Sekcije SLD
  2016. PLAKETA DLV SLD u znak priznanja za uspešan rad u okviru Društva lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva

STRANI JEZICI

engleski i ruski

NEW-logo-Ginako-5

Već 23 godine je
NAŠA MISIJA - ljubaznost – prijatan ambijent
NAŠA VIZIJA - lična medicinska edukacija
tačna dijagnoza – ispravno lečenje
NAŠ CILJ - naš zaštitni znak – zadovoljan pacijent

Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara

Održavanje sajta

© Poliklinika Ginako 2023. Sva prava zadržana